DSC_8415_resize
DSC_8413_resize
DSC_8414_resize

บริบทการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน

1. การกระจุกตัวของการพัฒนาเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน ทำให้ขาดโอกาสในการเชื่อมโยง การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวในระดับอำเภอเชียงคาน

2. อำเภอเชียงคาน ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

3. อำเภอเชียงคาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมและวิถีชุมชน โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และลักษณะทางภูมิศาสตร์ อันเป็นสิ่งสะท้อนจากอารยะธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ทำให้อำเภอเชียงคาน มีอัตลักษณ์โดดเด่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทุกช่วงเทศกาล และตลอดทั้งปี

4. การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเทศบาลเชียงคาน โดยไม่มีแผนการรองรับการขยายตัวของเมือง ทำให้อำเภอเชียงคานเติบโตอย่างไร้ทิศทาง ชาวบ้านและผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งผลให้ทัศนียภาพของเมืองถูกลดทอนความมีเสน่ห์แบบบ้านไม้โบราณ เกิดความไม่เป็นเอกภาพ ในการรับรู้ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองอย่างแท้จริง

5. การศึกษาในบริบทการพัฒนาของอำเภอเชียงคาน อันมีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่เทศบาลตำบลเชียงคานนั้น ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน และประกาศใช้เทศบัญญัติ ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานแล้ว แต่การพัฒนาด้านการผังเมืองของอำเภอเชียงคานในอนาคตนั้น อำเภอเชียงคานควรพิจารณาทำการศึกษาและพัฒนาจัดทำผังเมืองอีกครั้ง โดยขยายขอบเขตการศึกษาครอบคลุมทั้งพื้นที่ตำบลเชียงคาน มีการคำนึงถึงด้านการขยายตัวของเมือง ประกอบการพิจารณาในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมด้วย ทั้งนี้ การพัฒนาการผังเมืองดังกล่าวต้องมีการผลักดันให้เกิดการประกาศใช้ และมีการต่อยอดเพื่อศึกษาการทำผังเฉพาะในบริเวณที่มีคุณค่าทางการอนุรักษ์ต่อไป

6. การพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมระดับอำเภอเชียงคาน ทั้งศูนย์วัฒนธรรมไทดำ (ตำบลเขาแก้ว) ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ำนาซ่าว (ตำบลนาซ่าว) คณะหมอลำไทเลย บ้านน้ำพร (ตำบลปากชม) และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ตำบลธาตุ) โดยการสร้างเส้นทางท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์อำเภอเชียงคาน ในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรม

7. การบริหารจัดการด้านอุปโภค-บริโภค ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้ ทั้งปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสื่อสาร การคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่เชียงคาน

8. การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวอำเภอเชียงคาน จะต้องอาศัยความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณี ที่มีต่อเนื่องตลอดทั้งปี ที่พักแบบโฮมสเตย์ ตลอดจนการพัฒนาสินค้าจากศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน


 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขอำเภอเชียงคาน

ปัญหา

แนวทางแก้ไข

1. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้สอดคล้องกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว2. กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวภายในอำเภอเชียงคาน  สร้างเครือข่ายระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว  โดยมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  เพื่อประโยชน์ในการขยายฐานการท่องเที่ยว  โดยนักท่องเที่ยวมีตัวเลือกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นธรรม
2. กลุ่มคนที่ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอเชียงคาน  ยังมีความจำกัดอยู่ในภาคเอกชน  เกิดการผูกขาดตลาดการท่องเที่ยว ส่งผลให้ชาวชุมชนยังไม่ให้ความสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่เห็นประโยชน์จากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอันเกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง 1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว2. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อชุมชน อันจะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
3. ศูนย์กลางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง  มีความโดดเด่นที่สะท้อนลงสู่สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ปัจจุบันถูกคุกคามจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ไร้กรอบการควบคุมในด้านเทคนิคการก่อสร้าง 1. จัดทำโครงการศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น ประกอบการเปรียบเทียบแนวโน้มและการเติบโตของเมืองในอนาคต เพื่อประกอบการออกแบบผังรายละเอียดในผังเฉพาะโครงการ ภายในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นทางศิลปวัฒนธรรมพิเศษ  เช่น บริเวณเรือนไม้ริมฝั่งแม่น้ำโขง ภายในเทศบาลตำบลเชียงคาน2. จัดทำผังเมืองระดับเทศบาลตำบล เพื่อเป็นมาตรการจัดการเพื่อควบคุมการออกแบบสิ่งก่อสร้างใหม่ในพื้นที่  ควบคู่กับการบูรณะสิ่งก่อสร้างเดิมให้มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  เกิดความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวและชุมชนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้3. สนับสนุนให้เจ้าของบ้านมีความรักและหวงแหนที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น  ด้วยการให้ความรู้  ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์อาคารไม้เก่าที่เอกชนถือกรรมสิทธ์
4. คุณภาพในการบริการนักท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน 1. สร้างมาตรฐานของโฮมสเตย์ และจัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลโฮมสเตย์  ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีราคาที่เป็นมาตรฐาน
5. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิม 1. สร้างศูนย์วัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างการทอผ้าห่มนวมจากผ้าฝ้าย การทำมะพร้าวแก้ว ของฝากขึ้นชื่อของตำบลเชียงคาน2. พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ำนาซ่าว  ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา และมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วม3. พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมไทดำด้วยการปรับปรุงการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น4. ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
6. การบริการจัดการด้านสุขอนามัยของแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอเชียงคาน 1. บริการจัดการขยะด้วยการกำหนดเส้นทางและเวลาในการเก็บขยะที่ไม่เป็นการรบกวนกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีการคัดแยกขยะที่จุดทิ้ง และกำหนดขนาดการรองรับปริมาณขยะที่เพียงพอต่อความต้องการหลังการพัฒนาการท่องเที่ยว
7. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานที่มีความครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดและการจัดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว2. จัดกิจกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล ตลอดทั้งปี3. จัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวของอำเภอ และกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ4. การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเที่ยวชมด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และท่องเที่ยวธรรมชาติ

8. ขาดการริเริ่มงานด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative tourism)

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าห่มผ้าฝ้าย  โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมสมัยใหม่  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สามารถพัฒนาต่อไปได้

2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับตำบล  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับอำเภอเชียงคาน

3. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ผีขนน้ำนาซ่าว  เพื่อสร้างกิจกรรมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 


DSC_8412_resize
DSC_8411_resize
DSC_8406_resize

แนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน

1. การท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานมีศูนย์กลางหลักอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวตลอดทั้งปี ด้วยความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีคุณเมือง ชุมชนบ้านไม้โบราณริมฝั่งโขง ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งการทอผ้านวมผ้าฝ้าย และการทำมะพร้าวแก้ว อีกทั้งอำเภอเชียงคานยังมีการจัดประเพณีสำคัญทุกเดือนตลอดทั้งปี รูปแบบการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน ด้วยกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมจากการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในการประกอบกิจกรรมดังกล่าวด้วย เกิดการสร้างคุณค่าของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคาน

2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายตัวอยู่ตามตำบลต่างๆ มีลักษณะการตั้งรกรากจากแนวแม่น้ำโขงร่นเข้ามาทางตัวเมืองเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลบุฮม เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจากตำบลเชียงคาน มีจุดชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขงที่ศาลาริมน้ำหมู่บ้านห้วยซากและวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน แหล่งท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ำนาซ่าว ตำบลนาซ่าว มีงานประเพณีบุญเดือนหก แหล่งท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทดำ ตำบลเขาแก้ว จะต้องมีการพัฒนาให้ชุมชนมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้านการพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาวิถีชีวิต และพัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย

3. ตำบลเชียงคานทำหน้าที่เป็นศูนย์ให้บริการและกระจายนักท่องเที่ยวให้ตำบลต่างๆ ภายในอำเภอเชียงคาน การพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลเชียงคาน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะภายในเขตเทศบาลเท่านั้น ยังขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบวงรอบ หรือการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว และการเชี่ยมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภายในเขตอำเภอเชียงคาน ยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่สามารถรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์

4. การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน ต้องเน้นการพัฒนาโดยให้วางบทบาทและรูปแบบการพัฒนาตามพื้นที่ภายในตำบลต่างๆให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ต้องมีการวางระบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีศูนย์กลางการพัฒนาอยู่ที่ตำบลเชียงคาน และมีศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ตามตำบลต่างๆ โดยมีการจัดการให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกัน สร้างความเป็นเอกภาพของการท่องเที่ยวระดับอำเภอเชียงคาน


DSC_8502_resize
DSC_8419_resize

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน

1. การท่องเที่ยวนอกเขตเทศบาลจะต้องเน้นการท่องเที่ยวชุมชน โดยอาศัยความโดดเด่นด้านวิถีชีวิต ที่มีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากสถานที่ธรรมชาติ เป็นการขยายฐานการท่องเที่ยว และเพิ่มกิจกรรมในการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยว ในขณะที่พื้นที่ภายในเขตเทศบาลเน้นการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งรูปแบบกิจกรรมประเพณีและผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกิจกรรมประจำปีที่โดดเด่นของอำเภอเชียงคาน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากภายในสู่ภายนอกเขตเทศบาลและตามตำบลต่างๆ พัฒนาและต่อยอดกิจกรรมจากประเพณีดั้งเดิม สร้างความเข้มแข็งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

2. การวางบทบาทการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีการรับผิดชอบลงสู่ชุมชนระดับตำบล โดยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน ในด้านระบบการเรียนรู้และการสร้างความชำนาญเฉพาะทางให้แก่ชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากความร่วมมือ และการประสานงานกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินการจัดการโดยชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

3. การผลักดันให้เกิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง โดยการให้คำปรึกษาและชี้แนะในการดำเนินการต่างๆ สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระดับอำเภอคอยให้การสนับสนุน ทำหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์

4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งด้านสาธารณูปโภค และการให้บริการด้านที่พักอาศัย ร้านค้า และร้านอาหาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต้องมีการจัดการและดำเนินการควบคู่กันไป

5. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคำนึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น ความหลากหลายของกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการนักท่องเที่ยว ต้องไม่ทำลายวิถีชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง


เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงคาน

1. เส้นทางการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเชียงคาน

จุดท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน จะมีทั้งที่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณตำบลเชียงคานบริเวณถนนชายโขง และแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายอยู่เส้นทางที่เชื่อมโยงเข้าสู่ตำบลอื่นๆ เส้นทางสายหลักที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงคาน มีทั้งสิ้น 3 เส้นทาง ประกอบด้วย 1) เส้นทางหลวงหมายเลข 2195 (เชียงคาน-ปากตม-ท่าลี่) เริ่มต้นจากสามแยกทางหลวงหมายเลข 201-211-2195 ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดเขตอำเภอเชียงคานที่ตำบลปากตม ระยะประมาณ 25 กิโลเมตร โดยเส้นทางสายนี้ เป็นเส้นทางสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังอำเภอท่าลี่ และอำเภออื่นๆ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเชียงคาน ความยาว รวมทั้งสิ้นประมาณ 120 กิโลเมตร 2) เส้นทางหลวงหมายเลข 201 จากอำเภอเมืองเลย และ 3) เส้นทางหลวงหมายเลข 211 (เชียงคาน–ปากชม–หนองคาย) สิ้นเขตอำเภอเชียงคานที่ตำบลบุฮม ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังอำเภอปากชม และสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคายได้ นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางหลวงชนบทหมายเลข ลย 3011 ซึ่งเส้นทางสายรองที่ใช้เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวในตำบลเขาแก้ว ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร โดยศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงคาน สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีเวลาเดินทางตั้งแต่ 2-3 วัน และมีช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

2. ลักษณะเด่นของเส้นทาง:

เป็นการเดินทางบนเส้นทางที่สภาพสองข้างทาง มีทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ สภาพความเป็นชนบทและพื้นที่เกษตรกรรม ในเส้นทางจะมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม และกิจกรรมในชุมชน เช่น บรรยากาศของชุมชนบ้านไม้เก่าริมน้ำโขง วัดและปูชนียสถาน ในบริเวณถนนชายโขง ตำบลเชียงคาน หมู่บ้านชาวไทดำที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว กลุ่มผู้ผลิตสินค้าของท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทจุดชมวิวบนยอดภูเขาและทิวทัศน์ของเกาะแก่งในลำน้ำโขง โดยจุดหมายปลายทางของเส้นทางท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน จะอยู่ที่ความเงียบสงบของชุมชนบ้านไม้เก่าริมน้ำโขงและวัด ที่สามารถสร้างจุดขายในรูปของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า (Slow tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ใส่ความเห็น